Przepisy RODO oznaczają dla administratorów danych osobowych nową rzeczywistość w aspekcie umów powierzenia , mocno uszczegóławiając elementy, które umowa powierzenia powinna zawierać.

Art. 28 RODO, określa podstawowy katalog obligatoryjnych zapisów umowy powierzenia. Nowe wymogi wiążą się z koniecznością dostosowania treści już stosowanych wzorów oraz potrzebą aneksowania zawartych umów tak, aby stały się one zgodne z przepisami RODO. Niedostosowanie zapisów umowy do nowych wymagań może zrodzić szereg negatywnych konsekwencji, między innymi w postaci wysokich kar pieniężnych zarówno po stronie administratora, jak i podmiotu przetwarzającego.

Przechodząc do zakresu przedmiotowego umowy powierzenia należy zaznaczyć, że jej treść powinna zawierać następujące elementy:

  • przedmiot przetwarzania
  • czas trwania przetwarzania
  • charakter i cel przetwarzania
  • rodzaj danych osobowych
  • kategorię osób, których dane dotyczą
  • obowiązki i prawa administratora
  • obowiązki podmiotu przetwarzającego

RODO wprowadza nowy wymiar współpracy administratora danych z podmiotem przetwarzającym. Podmiot przetwarzający w miarę możliwości, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, pomaga administratorowi danych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą.

Dodaj komentarz