Przykładowe podmioty


Urzędy administracji państwowej

Urzędy administracji samorządowej

MOPS, GOPS, OPS, ROPS, PCPR

Uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki

Jednostki kultury

Placówki medyczne

Przedsiębiorstwa prywatne

Podane ceny są orientacyjne, ostateczna kwota jest zależna od specyfiki podmiotu i zakresu umowy


abonament miesięczny

od 750 zł

od 750 zł

od 750 zł

od 300 zł

od 300 zł

od 1500 zł

Wycena indywidualna

Do kwot należy doliczyć podatek VAT

Nasza oferta może zawierać wszystkie lub wybrane elementy przedstawione poniżej. Lista jest tylko przykładowym zbiorem i nie zawiera wszystkich usług, które świadczymy.
Wdrożenie przepisów RODO w jednostce lub firmie:
 • inwentaryzacja zasobów
 • weryfikacja systemów informatycznych pod kątem spełnienia wymagań RODO
 • analiza ryzyka dla podstawowych praw i wolności
 • ocena skutków przetwarzania danych
 • opracowanie Rejestru kategorii czynności przetwarzania.
 • opracowanie Polityki Ochrony danych Osobowych
 • tworzenie umów powierzenia
 • implementacja obowiązku informacyjnego
Szkolenia kadry kierowniczej i pracowników z zakresów:
 • zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • zasady zgodności z prawem
 • zasady rzetelności i przejrzystości
 • ograniczenie celu
 • minimalizacja danych
 • prawidłowość
 • ograniczenia przechowywania
 • integralność i poufność
 • rozliczalność
 • zgodność przetwarzania z prawem
 • warunki przetwarzania
 • cel przetwarzania
 • podstawa przetwarzania
 • szczegółowe warunki
 • pozostałe obszary RODO
Pełnienie funkcji IOD:
 • informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów
 • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów  oraz polityk administratora
 • szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania
 • przeprowadzania systematycznych audytów w organizacji, w której został powołany
 • udzielania wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod katem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko
 • udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków oraz monitorowanie ich wykonania w przypadku, gdy administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych